آپرا از کار کردن با افراد متخلف معذور است. این لینک فیلم توسط یک بازاریاب متخلف بازاریابی شده است و آپرا از سرویس به متخلفین معذور است